fbpx

Refund and Returns Policy

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า สำหรับการสั่งซื้อผ่านช้อปออนไลน์

 

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้าสำหรับการสั่งซื้อผ่านช้อปออนไลน์ พิจารณาจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

 1. ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า

 

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนและคืนสินค้า กรณีดังนี้
 • สินค้ามีตำหนิ, แตกหัก-เสียหาย, สูญหายจากการขนส่ง
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายละเอียดสินค้าที่ระบุในเว็บไซต์
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ

 

 1. การคืนสินค้า ด้วยความประสงค์ของลูกค้า (เช่น เปลี่ยนใจ เป็นต้น) ลูกค้าจะต้องนำส่งสินค้าคืนให้กับทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง ผ่านขนส่งเอกชน และ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าด้วยตนเอง
 • การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าคืน บริษัทฯ ในสภาพเดิมที่ลูกค้าได้รับ
 • ลูกค้าควรถ่ายรูป/วิดีโอ ของสินค้าก่อนหรือระหว่างการแพ็คสินค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันสภาพสินค้า

 

 1. กรณีสินค้าบกพร่องที่เกิดจากการผลิต ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่หรือทดแทนด้วยสินค้ารุ่นเทียบเท่า

 

 1. กรณีสินค้าเกิดความเสียหายจากการใช้งานของลูกค้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าให้

 

วิธีการเปลี่ยนสินค้า สำหรับการสั่งซื้อผ่านช้อปออนไลน์

 

 1. ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยแจ้งผ่านทางอีเมล khunmeehealth@gmail.com หรือ Customer Contact Center 02-1148936 ฝ่ายบริการลูกค้าช่องทางออนไลน์ ลูกค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน และเอกสารยืนยันการชำระเงิน รูปถ่าย/วิดีโอสินค้าพร้อมเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยน

 

 1. เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ ภายใน 3 วันทำการ เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนสินค้า ก่อนที่ดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไป โดยการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 

 1. สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ประสานงานเพื่อเปลี่ยนสินค้าตามช่องทางที่กำหนด

 

วิธีการคืนสินค้า/คืนเงิน สำหรับการสั่งซื้อผ่านช้อปออนไลน์

 

 1. ลูกค้าสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยแจ้งผ่านทางอีเมล khunmeehealth@gmail.com หรือ Customer Contact Center 02-1148936 ฝ่ายบริการลูกค้าช่องทางออนไลน์ ลูกค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน และเอกสารยืนยันการชำระเงิน รูปถ่าย/วิดีโอสินค้าพร้อมเหตุผลที่ต้องการคืน

 

 1. เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ ภายใน 3 วันทำการ เพื่อยืนยันความต้องการในการคืนสินค้า โดยการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 

 1. สินค้าที่ต้องการคืน ลูกค้าจะต้องนำส่งสินค้าผ่านขนส่งเอกชนด้วยตนเอง ตามที่อยู่จัดส่งที่ทางบริษัทฯ ระบุไว้ให้ พร้อมแจ้งเลขพัสดุ และเลขคำสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอีเมล khunmeehealth@gmail.com หรือ Customer Contact Center 02-1148936 ฝ่ายบริการลูกค้าช่องทางออนไลน์

 

 1. เอกสารที่ต้องใช้ในกรณีทำเรื่องคืนเงิน โดยจัดส่งทางอีเมล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี

 

 1. การคืนเงินจะมีระยะเวลาในการคืนดังนี้้
 • โอนคืนเข้าบัญชีธนาคาร ระยะเวลาภายใน 3-7 วัน หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารการคืนเงินครบถ้วน