fbpx

นโยบายรับประกันสินค้า

WARRANTY POLICY

รายละเอียดการรับประกันสินค้า

กรุณานำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับส่งมาทางเมล khunmeehealth@gmail.com

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับมาแสดง

รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน

1. การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตเป็นระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ

2. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาสินค้าในรายการเดียวกันเพื่อเปลี่ยนให้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาสินค้าที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน

3. หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการส่งสินค้าชิ้นใหม่ หรือทำการเปลี่ยนสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. เพื่อความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า โดยต้องเป็นสินค้าที่ยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ มีสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้

5. กรณีเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่รับสินค้า โดยสินค้าที่ได้ถูกแกะจากบรรจุภัณฑ์หรือใช้งานแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการขั้นต่ำ 50% จากราคาที่ท่านซื้อมา

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า